ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl

Polityka i Komunikacja Mi?dzynarodowa

Studenci kierunku Stosunki Mi?dzynarodowe, po zaliczeniu studium podstawowego (semestry I i II), wybieraj? na drugim semestrze studiów specjalizacj?, z któr? wi??e si? wybór odpowiedniego seminarium (licencjackiego lub magisterskiego) i programu przedmiotów specjalizacyjnych.

Specjalno?? Polityka i Komunikacja Mi?dzynarodowa funkcjonuje na kierunku Stosunki Mi?dzynarodowe, zarówno na pierwszym (licencjat), jak i drugim poziomie studiów (magisterskie).

Program specjalizacji zatwierdzany jest przez Rad? Wydzia?u a nad jego realizacj? czuwa zespó? pracowników Katedry Studiów Europejskich, któr? kieruje prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej.

Specyfika specjalno?ci Polityka i Komunikacja Mi?dzynarodowa

Zaj?cia na specjalno?ci prowadz? nauczyciele akademiccy posiadaj?cy wykszta?cenie interdyscyplinarne: oprócz ekonomii legitymuj? si? oni dyplomami z zakresu prawa, stosunków mi?dzynarodowych, politologii oraz socjologii. Dzi?ki temu tematyka specjalno?ci nie jest ograniczona do jednego, specyficznego obszaru badawczego. Korzystaj? na tym nasi studenci, którzy oprócz interesujacych, cz?sto nieszablonowych kursów maj? tak?e wi?ksze mo?liwo?ci dla realizacji w?asnych zainteresowa? na seminariach licencjackich b?d? magisterskich.

Program specjalno?ci oferuje szereg unikalnych kursów. S? to wyk?ady specjalistyczne dotycz?ce spo?ecznej i gospodarczej problematyki mi?dzynarodowej mi?dzynarodowej, w tym problemy ochrony zdrowia, ochrony ?rodowiska czy problemów rozwoju Ameryki ?aci?skiej, Afryki i Azji.

Oferujemy równie? zaj?cia specjalistyczne, realizowane w ma?ych grupach: konwersatoria i warsztaty. Cech? charakterystyczn? tych zaj?? jest ci?g?y kontakt na linii student-prowadz?cy, przy czym cz?sto nacisk k?adzie si? na doskonalenie kompetencji praktycznych (skills), a nie tylko na typowym, akademickim pog??bianiu wiedzy (knowledge).

W programie naszej specjalno?ci zwracamy uwag? na zrozumienie i praktyczne opanowanie technik komunikacji mi?dzykulturowej - co jest niezb?dnym warunkiejm do osi?gni?cia pó?niejszego sukcesu zawodowego w otoczeniu mi?dzynarodowym.

Znaczna cz??? zaj?? prowadzona jest z udzia?em zewn?trznych ekspertów i praktyków (z kraju, jak i zagranicy).

W obecnym zglobalizowanym i wspó?zale?nym ?wiecie znajomo?? j?zyków obcych jest absolutn? konieczno?ci?. Trudno wyobrazi? sobie prac? w Komisji Europejskiej, przedsi?biorstwie mi?dzynarodowym b?d? w ponadnarodowej organizacji pozarz?dowej bez umiej?tno?ci pos?ugiwania si? cho?by j?zykiem angielskim.

Wychodz?c naprzeciw potrzebom naszych studentów, dajemy im mo?liwo?? (cho? nie jest to obowi?zek!) uczestniczenia w zaj?ciach prowadzonych w j?zyku angielskim, a tak?e w mi?dzynarodowych projektach dydaktycznych i badawczych, realizowanych za po?rednictwem narz?dzi e-learningowych.

Cz?sto zapraszamy równie? znacz?cych przedstawicieli ?wiata polityki, mediów - spotkania z nimi maj? inspirowa? naszych studentów i pomóc im w osi?ganiu sukcesów w karierze zawodowej.

Nasi pracownicy wspó?pracuj? z naukowcami z najlepszych zachodnich uczelni i o?rodków badawczych.

Rezultatem takiej wspó?pracy s? nie tylko wspólne przedsi?wzi?cia badawcze, konferencje i publikacje. Chcemy, by nasi studenci mieli mo?liwo?? kontaktu z wyk?adowcami zagranicznymi. I tak np. w roku akademickim 2007/2008 wyst?pi? u nas z wyk?adem profesor Mitchell Orenstein z Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS) - najs?ynniejszej ?wiatowej instytucji zajmuj?cej si? badaniem stosunków mi?dzynarodowych. Z kolei w roku akademickim 2009/2009 w naszej Katedrze afiliowany jest Assem Dandashly, MA - naukowiec z University of Victoria w Kanadzie. Oprócz realizowania swojego programu badawczego (akcesja Polski i innych krajów Europy ?rodkowo-Wschodniej do strefy Euro), Pan Dandashly przeprowadzi? szereg wyk?adów i prelekcji. Docelowo Katedra pragnie kontynuowa? tego typu dzia?alno??, zarówno przyci?gaj?c zagrancznych wyk?adowców na nasz? uczelni?, jak i daj?c mo?liwo?? wyjazdu stypendialnego dla naszych studentów.

Ju? w tym momencie oferujemy mo?liwo?? wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus (120 uczelni partnerskich w Europie), pracujemy jednak nad poszerzeni? oferty o wyjazdy do USA (program Atlantis Stair) i inne kraje.

Perspektywy zawodowe absolwenta

Umiej?tno?? analizy otoczenia politycznego i kulturowego w dobie internacjonalizacji dzia?a? gospodarczych urasta do rangi kompetencji kluczowej dobrego mened?era.

Specjalno?? „Polityka i komunikacja mi?dzynarodowa” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie gwarantuje staranne przygotowanie specjalistów w tej dziedzinie, oparte na szerokiej wiedzy w zakresie studiów nad problemami mi?dzynarodowej wspó?pracy i rozwoju.

Podczas nauki studenci nie tylko dowiedz? si? jak tworzy?, wspó?pracowa? i zarz?dza? projektami w skali mi?dzynarodowej. Uzyskaj? równie? umiej?tno?ci bezcenne w dzia?alno?ci doradczej, mediacyjnej i negocjacyjnej. Absolwenci b?d? mogli zatem znale?? zatrudnienie w wielu ró?nych instytucjach zarówno w Polsce jak i za granic?.

Poni?ej wymienione s? niektóre z mo?liwych ?cie?ek rozwoju kariery zawodowej wynikaj?cych z przysz?ych kompetencji naszych absolwentów:


W tabeli wymienione s? niektóre z mo?liwych ?cie?ek rozwoju kariery zawodowej wynikaj?cych z przysz?ych kompetencji naszych absolwentów.Typ instytucjiTyp pracyPrzyk?adowi pracodawcy
Organizacje mi?dzyrz?doweSpecjali?ci ds. polityki informacyjnej, doradcy, konsultanci polityczni, strategiczni; mened?erowie/dyrektorzy/koordynatorzy projektów,KE, UNDP, ONZ, WTO, OECD, NATO, Bank ?wiatowy, EBOiR, IOM – International Organization for Migration
Mi?dzynarodowe organizacje pozarz?dowe (NGO)Specjali?ci/koordynatorzy/doradcy –uwarunkowania kulturowe, projektówGreenpeace, Oxfam, Amnesty International, Human Rights Watch, Pax Christi, Caritas
Polskie organizacje pozarz?dowe (NGO)Specjali?ci ds. kreowania wizerunku, koordynatorzy projektówPAH, Salezja?ski Wolontariat Misyjny, Stowarzyszenie Jeden ?wiat
Korporacje mi?dzynarodoweSpecjali?ci, doradcy ds. analizy rynków zagranicznych, ze szczególnym uwzgl?dnieniem kontekstu politycznego i kulturowego; specjali?ci, doradcy ds. negocjacjiShell, PKN Orlen
Polskie przedsi?biorstwa funkcjonuj?ce na rynkach zagranicznychSpecjali?ci, doradcy, trenerzy w zakresie analiz rynku(szczególnie wymiar polityczny i kulturowy), negocjatorzyWiele ?redniej wielko?ci firm polskich
Administracja publicznaSpecjali?ci ds. m.in. edukacji, wymiaru sprawiedliwo?ci, imigracji, wspó?pracy mi?dzynarodowej i pomocy rozwojowejMinisterstwa, agencje rz?dowe, ambasady i konsulaty
MediaDziennikarze, reporterzy, analitycy, doradcy ds. strategii rozwoju na rynkach miedzynarodowychserwisy internetowe, prasa, stacje radiowe, Reporterzy Bez Granic, stacje TV, Reuters, BBC, Rai
WojskoS?u?by informacyjne, polityczne, konsultanci, szkoleniowcy – kompetencje kulturowePolskie Si?y Zbrojne, NATO, misje pokojowe ONZ, misje UE
Uczelnie i centra badawczeNauczyciele akademicy, koordynatorzy, uczestnicy projektów badawczych w zakresie problematyki wspó?pracy mi?dzynarodowej i ró?nic kulturowych, specjali?ci w biurach wspó?pracy zagranicznej, organizatorzy bada? w ramach projektów mi?dzynarodowychUEK, Polski Instytut Spraw Mi?dzynarodowych

Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych (wybór)

Licencjat
Procesy migracyjne i ludno?ciowe, laboratorium komunikacji mi?dzynarodowej i mi?dzykulturowej, negocjacje mi?dzynarodowe, warsztaty praktycznego komunikowania, przywództo i decyzje polityczne, prawo dyplomatyczne i etykieta, analizy i gry strategiczne, zarz?dzanie projektami, podstawy przedsi?biorczo?ci, problemy rozwoju Ameryki ?aci?skiej

Magisterium
Migracje a rozwój spo?eczno-gospodarczy, wspó?czesny rynek mediów, konwersatorium "Polska-Rosja", media coverage of international politics, przedsiebiorczo?? mi?dzynarodowa, wielokulturowo??: korzy?ci , wyzwania, zagro?enia.