ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski
Profesor
e-mail: mikuloj@janek.ae.krakow.pl
telefon: +4812 2935305
adres: ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
pokój: 275, pawilon B, II piętro
dyżur: poniedziałek 12.00-13.00


Publikacje:

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach

* Muzeum: Charakterystyka i ewolucja medium na tle procesów konwergencji. [w:] Trandyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Stan wiedzy i postulaty badawcze. Tom.1 . Wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego , Katowice, 2012, s. 72- 94.
* Kultura z czterech perspektyw: społecznej, narodowej, globalnej i europejskiej w latach modernizacji, [w:] Zróżnicowanie i zmienność społecznego świata. Księga Jubileuszowa poświęcona Kazimierzowi Z. Sowie.) Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2012, s. 333- 350.
* Polskie Wembley. Nowe Media, nr. 1/2012, S. 174-177.
* Przestrzeń kulturowa Europy. [w:] Społeczna, ekonomiczna i polityczna tożsamość państw europejskich, pod red. M. Mitręgi. Uniwersytet Śląski, Katowice, 2012, s. 43- 61.
* Przestrzeń kulturowa jako zasób rekompozycji Europy [w:] Prace Komisji Spraw Europejskich PAU. tom V. Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2012 s. 51- 68.
* Muzeum: transformacje medium na tle procesów konwergencji, "Kultura i Społeczeństwo", rok LV, nr. 4, 2011, s. 129-147.
* Demokracja jako współczesny dylemat. [w:] Transformacje demokracji. Pod red L. W. Zachera. Difin, Warszawa, 2011 s. 409- 423.
* Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego. [w:] Obszary społecznego świata. Wokół socjologii Pawła Rybickiego. Pod red. K. Frysztackiego, A. Karwińskiej, M. Smagacz- Poziemskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2011, Ss. 37- 52.
* Media a tożsamość obywatelska, [w:] Stałość i zmienność tożsamości 2 Pod red. L. Dyczewskiego, J Szulich – Kałuży, R. Szweda, Wydawnictwo KUL. Lublin, 2010, s. 99- 114.
* A dispute over the existance of the intelligentsia. Poland – Serbia. The Challenge of t114.he Scientific Cooperation. Ed. Z. Paszek. Acta Academiae Modrevianae. Kraków, 2010 S. 191- 207.
* Przestrzeń kulturowa Czech - część II, Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury, nr. 18, MCK Kraków 2009, s. 67-78.
* Marketing mediów w świetle Consumer Media Theory (CCT). W; Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej. Lublin, 2009, t. 1, s. 249-263.
* Masowe media niekomunikacji społecznej. [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych. red. M. Kolczyński, M. Mazur. S. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 2009, s. 34-47.
* Fragmentaryzacja jako paradygmat w naukach społecznych. [w:] Świat się dzieli, świat się łączy. Problemy fragmentaryzacji i rekompozycji. red. Jerzy Mikułowski Pomorski. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 2009, 9- 26.
* Rzeczywistość kulturowa i jej fragmentaryzacje w myśli Floriana Znanieckiego. Zagadnienia Naukoznawstwa nr. 2. tom. XLV , 2009, s. 183-194.
* Dom w świadomości studentów. [w:] Anna Karwińska, Jerzy Mikułowski Pomorski, Romana Paszkowska : Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów. Europejska wspólnota kultury. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. Kraków 2009, S. 93 – 166.
* Ogród niepamięci. [w:] Marc Aule: Formy zapomnienia. Universitas, Kraków, 2009, s. 5-12.
* Rola mediów w negocjowaniu tożsamości. [w:] Tożsamość Polska w odmiennych kontekstach. red. L. Dyczewski, D. Wadowski. KUL, Lublin, 2009. s. 463- 474.
* Rodzinna Europa: Kształtowanie się wizerunku Unii Europejskiej w prasie polskiej w momencie akcesji Polski do UE (2004r.) oraz w piątym roku członkostwa (2008r.) [współautorstwo A. Gawlewicz]. [w:] 5 lat członkostwa Polski w UE w perspektywie społecznej. Red. E. Skotnicka- Illasiewicz. UKIE, Warszawa, 2009, s. 188-213.
* O powołaniu inteligencji polskiej. [w:] Idee naukowe Adama Podgóreckiego. red. J. Kwaśniewski i J. Winczorek. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009, s. 53-76.
* Problem paradygmatu kulturowego w badaniach społecznych. [w:] Tożsamość kulturoznawstwa. red. A. Mankowicz, J. Rokicki, P. Plichta. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2008, s. 13-24.
* Współczesny problem kulturowości i wielokulturowości w komunikowaniu. [w:] Multikulturalizm w sferze mediów. red. M. Ratajczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 2007, s. 13-42.
* Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację, Transformacje. - 2006, nr 1/4, s. 13-34.
* Problemy społeczne w rozwoju miasta Krakowa, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. - T. 36/37 (2004/2005), s. 19-24.
* Christmas Eve as a Polish national metaphor, Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - Nr 4 (2005), s. 93-120.
* Prawo do komunikowania się : czy dawne dylematy są jeszcze aktualne? Zeszyty Prasoznawcze, 2003 nr 1/2 s. 7-16.
* Alexis de Tocqueville o prasie jako gwarantce demokracji i rozwoju : diagnoza i ustanowienie norm z różnych perspektyw czasowych, Colloquia Communia, 2002 [nr] 2 s. 329-350.
* Komunikowanie międzynarodowe po 11 września 2001 roku, Transformacje .-2001/2002 nr 1/4 s. 231-239.
* The Polish intelligentsia and the challenge of the new economy, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, Nr 1 .-(2001) s. 157-174.
* Post-Communist Europe and the Understanding of Change: The Case of Poland. [w:] Polish Transition - Ten Years on Process and Perspectives. Eds. Sue Faulkner, Jim McLoughlin, Stanisław Owsiak, Ashgate, Aldershot, 1999, ss. 143-166.
* Mass media and society. Polish experience. [w:] Educacion, familia, escuela. no a la humanizacion. tomo I.Universidad de la Sabana,Bogota,1994, s. 39 - 46.
* The drifting Society. [ w : ] Institutional Framework of Market Economies. J. Hausner,B.Jessop, K. Nielsen eds. Avebury, Aldershot, 1993, s. 287- 294.
* New Look at the Theory of Communication, Science of Sceince, 1990 nr. 3 - 4, s. 245 - 260.

Wybrane publikacje książkowe

* Swe czasy wyprzedzają o krok. Szkice z historii socjologii, Texterbooks.com 2012 (e-book) http://texterbooks.com/do/product/Swe_czasy_wyprzedzaja_o_krok_Szkice_z_historii_socjologii_Jerzy_Mikulowski_Pomorski_6838;
* Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje. Texterbooks.com 2011 (e-book, wydany pierwotnie przez Zakĺad Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988 ) http://texterbooks.com/do/product/Humanistyczne/Informacja_i_komunikacja__Pojecia__wzajemne_relacje_Jerzy_Mikulowski_Pomorski_4169;
Zmieniający się świat mediów, Universitas, Kraków 2008;
* Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków 2006;
* Kultura wobec społecznej transformacji, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005;
Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Akademia Ekonomiczna, Kraków,1999 i 2004, ISBN 83-7252-017-8;
* Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji, współautorzy: Anna Karwińska, Maksymilian Pacholski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002;
* Kształtowanie się obrazu Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991, Ossolineum, Wrocław 1995;
* Usprawnienie działań zbiorowych, współautorzy: A. Karwińska, M. Pacholski, TNOIK, Kraków 1992;
* Kraków w naszej pamięci, Biblioteka Krakowska nr 127, Secesja, Nowy Wiśnicz 1991;
* Typy działań społecznych w organizacji, współautorzy: A. Karwińska, M. Pacholski, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1988;
* Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje, Ossolineum, Wrocław 1988;
* Komunikowanie skuteczne, współautor: Z. Nęcki, OBP, Kraków 1983;
* Współczesne społeczeństwo polskie. Wstęp do socjologii, współautorzy: R. Dyoniziak, Z. Pucek, wydanie drugie zmienione, PWN, Warszawa 1980;
* Badania masowego komunikowania, PWN, Warszawa 1980;
* Współczesne społeczeństwo polskie. Wstęp do socjologii, współautorzy: R. Dyoniziak, Z. Pucek, PWN, Warszawa 1978;
* Środki masowego komunikowania a problem więzi społecznej, AE, Kraków 1976, Zeszyty Naukowe AE, seria specjalna, nr 33;
* Muzeum - Zamek w Łańcucie. Studium Socjologiczne, Muzeum w Łańcucie, Łańcut 1971.

Polecane publikacje

Ostatnio ukazały się następujące książki autorstwa Profesora Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego

* Swe czasy wyprzedzają o krok. Texterbooks.com 2012. Wydany jako e-book przez Texterbooks. com tom studiów z historii socjologii. Poświęcony jest pięciu klasykom myśli socjologicznej: Alexisowi De Tocqueville, Janowi Korwin – Kochanowskiemu, Florianowi Znanieckiemu, Pawłowi Rybickiemu i Adamowi Podgóreckiemu.

* Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje. Texterbooks.com 2011.
Wznowiona jako e-book monografia wyjaśniająca znaczenie dwu podstawowych pojęć z zakresu ludzkiej komunikacji.
Wydana po raz pierwszy w roku 1988 i bardzo szybko wyczerpana książka stała się jednym z klasycznych tekstów w polskich badaniach nad mediami i komunikacją społeczną.

* Zmieniający się świat mediów. Universitas, Kraków, 2008.
Zbiór tekstów prasoznawczych Autora z różnych okresów układający się w obraz światowych i polskich mediów w procesie historycznych przemian od lat 60-tych XX wieku do czasów obecnych.

Spis treści:
Środki masowego komunikowania jako element ludzkiego środowiska
Polska nowoczesność „socjalistyczna”
Polskie badania czytelnictwa prasy
O polskiej prasie lokalnej
Cienie w jaskini- okrągły stół przez ekran telewizora
Informacja czy komunikacja?
Światowe procesy zmian
Wobec ekspansji mediów wizualnych
Wejście video na rynek globalny
Komunikowanie a rozwój społeczny
Cele społeczne nowego międzynarodowego porządku informacyjnego
Prawo do komunikowania się: czy dawne dylematy są jeszcze aktualne?
Człowiek a nowe media
Media czasu globalizacji
Procesy fragmentaryzacji w mediach
Ewolucja roli prasy codziennej w Europie
Telewizja w warunkach współczesnej globalizacji
Kultura wobec społeczeństwa sieci
Czytelnik poszukuje partnera. Jak utrzymać wiernego czytelnika
Rola mediów w procesie komunikacji