ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
Prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej
Kierownik katedry
e-mail: aleksander.surdej@uek.krakow.pl
telefon:
adres: -----
pokój: 262
dyżur: UWAGA: obecnie prof. Surdej pełni funkcję Ambasadora RP przy OECD w Paryżu. W związku z tym nie pełni dyżurów. Wskazany kontakt mailowy.


Tematy prac licencjackich i magisterskich:

Rok 2014
Wspó?zale?no?? polityki zagranicznej i polityki handlowej na przyk?adzie Francji
Spo?eczne uwarunkowania skuteczno?ci polityki bezpiecze?stwa publicznego ze szczególnym uwzgl?dnieniem transportu lotniczego
Agencje credit ratingowe – charakterystyka, funkcjonowanie, kontrowersje
Determinanty rozwoju gospodarczego Izraela w latach 1990-2010
Rola Interpolu w zwalczaniu mi?dzynarodowej przest?pczo?ci zorganizowanej
Federalizm fiskalny jako zasada jednoczenia pa?stw. Studium problemu na podstawie sytuacji Szkocji w Wielkiej Brytanii
Uwarunkowania rozwoju muzeów we wspó?czesnych spo?ecze?stwach
Bezpo?rednie inwestycje zagraniczne w przemianach gospodarczych Polski
Przemiany rynku lotniczego i perspektywy jego rozwoju
Proceder prania brudnych pieni?dzy a zjawisko terroryzmu
Trendy rozwojowe reklamy internetowej w Polsce i na ?wiecie

Lata wcze?niejsze
* Procesy imitacji i innowacji w przemianach kulturowych wspó?czesnej kulturze Japonii;
* Dylematy rozwoju gospodarczego Japonii;
* Polityka imigracyjna Kanady wobec wyzwa? demograficznych ?wiata;
* Zjawisko pa?stw upad?ych na przyk?adzie Republiki Somalii;
* Polityka imigracyjna w ewolucji kanadyjskiego modelu spo?ecze?stwa wielokulturowego;
* Certyfikacja jako?ci wyrobów w kontek?cie przyst?pienia Polski do Unii Europejskiej.
* Polityka energetyczna Unii Europejskiej wobec wyzwa? energetycznych wspó?czesnego ?wiata;
* "Rozwój równoleg?y": Keiretsu a gospodarka Japonii;
* Zjednoczenie Niemiec. Próba bilansu przemian wybranych aspektów spo?ecznych, politycznych i gospodarczych;
* Maroko a Unia Europejska. Jak programy pomocy Unii Europejskiej wp?ywaj? na ewolucj? sytuacji spo?eczno-politycznej w Maroku;
* TVP S.A. na tle rozwoju rynku telewizyjnego w Polsce w latach 1990-2000;
* Analiza warunków rozwoju europejskiego rynku mediów masowych;
* Uwarunkowania zdolno?ci pa?stw cz?onkowskich UE do prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej;
* Uwarunkowania rozwoju sponsoringu sportowego w Polsce;
* Prawno-ekonomiczne aspekty dzia?alno?ci klubów pi?karskich w Polsce.