ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl

Aktualności

Euro a dynamika przemian Unii Europejskiej

29.02.2016, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17, Kraków
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU

Wykład Prof. Aleksander Surdej: Euro a dynamika przemian Unii Europejskiej

I ogólnopolska konferencja po?wi?cona studiom nad rozwojem

Katedra Studiów Europejskich organizuje w dniach 19-20 listopada 2015 roku konferencj? pt. „Post-2015 Development Agenda. Manifest nowej strategii rozwoju?”

Obrady toczy? si? b?d? na Kampusie UEK przy ul. Rakowickiej 27 (Sala Senacka, Budynek G?ówny)

Ko?o Naukowe Universum zaprasza na Cracow Model United Nations

Nasze Ko?o Naukowe Studiów Europejskich Universum organizuje oficjaln?, krakowsk? wersj? symulacji obrad ONZ, która odb?dzie si? w weekend 27-29 marca 2015r. na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego. G?ównym celem konferencji jest promowanie wiedzy na temat roli ONZ we wspó?czesnym ?wiecie i jej udzia?u w rozwi?zywaniu problemów mi?dzynarodowych.

Szczegó?y pod tym linkiemm: http://kse.uek.krakow.pl/index.php?action=studenci&lang=pol

Wyk?ad dr. Assema Dandashly "The rise of Islamic State"


W poniedzia?ek 1 grudnia (14:50, sala 6 w pawilonie D) odb?dzie si? wyk?ad go?cinny dr. Assema Dandashly, który wyg?osi wyk?ad "The rise of Islamic State". Wyk?ad b?dzie po?wi?cony obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i nowemu zagro?eniu dla bezpiecze?stwa w regionie, jakim jest Pa?stwo Islamskie. Wyk?ad odb?dzie si? w j?zyku angielskim

Dr. Assem Dandashly - assistant Professor w Maastricht University, doktorat obroni? na University of Victoria (Kanada). Specjalizuje si? w problematyce demokratyzacji Bliskiego Wschodu i relacjami mi?dzy UE a krajami MENA (Bliski Wschód i Afryka Pó?nocna).

Raport o diasporze induskiej w Polsce

Na stronie PISM ukaza? si? ciekawy raport, którego wspó?autorem jest dr Konrad P?dziwiatr z Katedry Studiów Europejskich. Przedstawiono w nim spo?eczno?? induskich imigrantów przebywaj?cych w Polsce. Jest to pierwsze opracowanie dotycz?ce tej nowej grupy imigrantów w naszym kraju:

www.pism.pl/publikacje/raporty-PISM/The-Indian-Diaspora-and-Poland-India-Relations

Otwarte seminarium naukowe pt. The EU and the Outside World: the challenges of European Neighbourhood Policy

2nd December (Tuesday) 2014, 10:00-13:00
Cracow University of Economics, Rakowicka St. 27 Pavillion G, room 13

Keynote speakers:
Assem Dandashly, Maastricht University, The EU Response to Regime Change in the Wake of the Arab Revolt: Differential Implementation
Tatiana Shaban, University of Victoria, Good Governance: Assessment of the institutional opportunities for regional cooperation between EU and Ukraine

Pe?ny program dost?pny na stronie uczelni.

Praca magisterska naszej studentki wyró?niona w konkursie na najlepsz? prac? dyplomow? po?wi?con? poszerzonej Grupie Wyszehradzkiej

Paulina Nakielny - magistrantka seminarium prowadzonego przez prof. Aleksandra Surdeja, zosta?a wyró?niona w konkursie na najlepsz? prac? po?wi?con? poszerzonej Grupie Wyszehradzkiej za prac? dyplomow? zatytu?owan?: "Dilemmas of Creating a Sustainable Healthcare System: the Example of the Republic of Serbia".
/18/11/2014

Badacz z Kanady w Katedrze Studiów Europejskich

W semestrze zimowym 2014/15 go?ciem KSE b?dzie Tatiana Shaban z University of Victoria w Kanadzie. Jest to ju? drugi badacz z Kanady, który prowadzi? b?dzie swoje badania w KSE. Tatiana b?dzie równie? prowadzi? zaj?cia ze studentami i pomaga? im w pracach dyplomowych.

Zapraszamy do podj?cia studiów na nowej specjalno?ci
MI?DZYNARODOWE POLITYKI ROZWOJU (II stopie?)

Specjalno?? Mi?dzynarodowe polityki rozwoju skonstruowana zosta?a dla studentów zainteresowanych problematyk? mi?dzynarodowego rozwoju spo?eczno - gospodarczego. Jest ona form? studiów nad rozwojem globalnym - Development Studies - dostosowan? do lokalnych potrzeb i warunków. Wi?cej informacji na stronie facebookowej.

Nowa ksi??ka Prof. Miku?owskiego Pomorskiego

Prof. dr hab. Jerzy Miku?owski Pomorski, za?o?yciel Katedry Studiów Europejskich i wieloletni rektor naszej uczelni opublikowa? w?a?nie now? ksi??k? po?wi?con? antropologii ?ycia miejskiego w Krakowie. Ksi??ka zawiera niezwykle ciekawe wyniki bada? Profesora, w tym relacje ?wiadków minionego stulecia na temat postrzegania naszego miasta.

Ksi??ka zosta?a wydana przez Towarzystwo Mi?o?ników Historii i Zabytków Krakowa.

Jerzy Miku?owski Pomorski, Stawanie si? Krakowem w naszej pami?ci. Studium z antropologii ?ycia miejskiego w XX wieku, Towarzystwo Mi?o?ników Historii i Zabytków Krakowa, seria Biblioteka Krakowska nr 159, Kraków 2014.

Integracja imigrantów w Ma?opolsce

Krótki artyku? opisuj?cy wyniki bada? dr. P?dziwiatra i dr. Brzozowskiego nad integracj? imigrantów w województwie ma?opolskim zosta? opublikowany w Biuletynie Migracyjnym:
http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/48-czerwiec-2014/sytuacja-imigrantow-w-malopolsce-miedzy-integracja-asymilacja-separacja-i-marginali

Eskspertyza nt. konsekwencji migracji poakcesyjnych z Polski

Na stronie Komitetu Bada? nad Migracjami PAN ukaza?a si? ekspertyza autorstwa Jana Brzozowskiego (UEK) i Paw?a Kaczmarczyka (UW) pt. "Konsekwencje migracji poakcesyjnych z Polski dla kompetencji zawodowych i kulturowych polskiego
spo?ecze?stwa".

Raport do ?ci?gni?cia w pdf pod adresem:
http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/Kaczmarczyk_Brzozowski_ekspertyza.pdf

Zapraszamy do lektury!

Terytorializacja lub funkcjonalizacja: nowa publikacja KSE

Nak?adem Wydawnictwa Adam Marsza?ek ukaza?a si? monografia redagowana przez pracowników KSA: Prof. UEK dr hab. Aleksandra Surdeja i dr. Jana Brzozowskiego pt. Terytorializacja lub funkcjonalizacja. Dylematy ugrupowa? integracyjnych.

Wi?cej szczegó?ów w dziale katedra.

Projekt VTeCOACH!

Z przyjemno?ci? przedstawiamy pierwszy raport z mi?dzynarodowego projektu VTeCOACH. Jest on dost?pny pod adresem:
http://www.kse.uek.krakow.pl/pliki/wp2zdefiniowanieiidentyfikacjakompetencjiodnoszacychsiedonowychwyzwanrynkupracy.pdf

CFP:The Idea of Creative City and the Urban Policy Debate, Cracow, Poland

The Department of European Studies at the Cracow University of Economics and the Jagiellonian Club warmly invites you to attend the interdisciplinary conference: The Idea of Creative City and the Urban Policy Debate to be held on 17-18 October 2013 in Cracow.

We are interested in research, both theoretical and empirical, and on exploration of particular cases from all over the world, which can highlight potentials and pitfalls of putting the theoretical idea into practice. In particular, we are looking for comparative studies and different cases which may provide a lesson for Central Europe.

For further details visit http://creativecities.uek.krakow.pl
OR
http://uek-krakow.academia.edu/ConferenceonTheIdeaofaCreativeCityandtheUrbanPolicy
or English version of our web page

Seminarium mi?dzynarodowe we W?oszech (2-9 wrze?nia 2013)


Katedra Studiów Europejskich UEK we wspó?pracy z Università Politecnica delle Marche organizuje seminarium mi?dzynarodowe w nadmorskim mie?cie Ankona (W?ochy, region Marche) mi?dzy 2 a 9 wrze?nia 2013 r. Seminarium jest niepowtarzaln? okazj? na zdobycie mi?dzynarodowego do?wiadczenia oraz wiedzy o gospodarce, polityce i kulturze W?och.

W rekrutacji na seminarium mog? wzi?? udzia? studenci II roku specjalno?ci Polityka i Komunikacja Mi?dzynarodowa na poziomie licencjackim.

Osoby, które wezm? udzia? w seminarium b?d? te? mia?y za zadanie pomóc w organizacji przyjazdu w?oskich studentów do Krakowa (24-31.08 2013).

Spotkanie organizacyjne osób zainteresowanych seminarium odb?dzie si? 16 maja (czwartek) o godz. 12 w sali seminaryjnej Katedry (P. B, sala 273).

Koordynatorem wyjazdu jest dr Dobros?awa Wiktor-Mach (wiktormach@uek.krakow.pl)

VTeCOACH - nowy projekt Katedry Studiów Europejskich

Katedra Studiów Europejskich wraz z partnerami z Hiszpanii, W?och, Rumunii i Irlandii rozpocz??a mi?dzynarodowy projekt VTeCOACH. Celem jest zaprojektowanie narz?dzia dydaktycznego dla uczniów i nauczycieli kszta?cenia zawodowego, wspieraj?cego rozwój mi?kkich kompetencji. Narz?dzie to wykorzystuje koncepcj? 360-stopniowej oceny ucznia i filozofi? coachingu.

Wi?cej informacji na stronach projektu:
http://www.vtecoach.eu/
https://www.facebook.com/pages/Vtecoach/305439502922365
https://twitter.com/VTeCOACH
http://www.youtube.com/user/VTeCOACH

a tak?e na stronie Katedry w dziale "katedra".

Nowa edycja podr?cznika

Profesor Jerzy Miku?owski Pomorski wyda? w oficynie „Universitas” now? wersj? swej ksi??ki
„Jak narody porozumiewaj? si? w komunikacji mi?dzykulturowej i komunikowaniu medialnym”.
Ksi??ka, która s?u?y studentom jako podr?cznik do kilku przedmiotów (Komunikacja mi?dzykulturowa i mi?dzynarodowa, Nauka o mediach, Socjologia stylów ?ycia) przynosi teraz cztery nowe rozdzia?y po?wi?cone :
• wprowadzeniu do teorii komunikacji mi?dzykulturowej,
• mediom i ich transformacjom,
• miejscu kultury w nowoczesnym marketingu
• i zarz?dzaniu kultur?.

Wywiad z Prof. Aleksandrem Surdejem w "Przegl?dzie S?u?by Cywilnej"

W najnowszym numerze dwumiesi?cznika "Przegl?d S?u?by Cywilnej" opublikowano wywiad z Prof. Aleksandrem Surdejem, po?wi?cony ksi??ce "Analiza ekonomiczna w polityce publicznej", przygotowanej i zredagowanej przez Profesora, a wydanej przez Wydawnictwo Scholar.

Dost?p do wywiadu pod tym linkiem:
http://www.kse.uek.krakow.pl/pliki/pscnr6(21)lg2012.pdf

Uroczysto?? wr?czenia dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia kierunku Stosunki Mi?dzynarodowe

W dniu 8 grudnia br. odby?a si? uroczysto?? wr?czenia dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia kierunku Stosunki Mi?dzynarodowe, specjalno?ci "Polityka i Komunikacja Mi?dzynarodowa".

Wi?cej informacji wkrótce.

Nowo?ci wydawnicze - 2 ksi??ki autorstwa Profesora Jerzego Miku?owskiego Pomorskiego

Jerzy Miku?owski Pomorski, Swe czasy wyprzedzaj? o krok. Szkice z historii socjologii, Texterbooks.com 2012 (e-book) http://texterbooks.com/do/product

Wydany jako e-book przez Texterbooks. com tom studiów z historii socjologii. Po?wi?cony jest pi?ciu klasykom my?li socjologicznej:
1. Alexisowi De Tocqueville (1805-1859) – jego pogl?dom na rol? prasy w kszta?towania systemu demokratycznego.
2. Janowi Korwin – Kochanowskiemu ( 1869-1949) – jego nauce o nardzie i charakterze spo?ecznym
3. Florianowi Znanieckiemu ( 1882- 1958)- jego pogl?dom na zjawiska fragmentaryzacji spo?ecznej
4. Paw?owi Rybickiemu ( 1902- 1988) – pogl?dom na rol? pierwiastka irracjonalnego w naukach spo?ecznych
5. Adamowi Podgóreckiemu ( 1925-1998) – jego pogl?dom na inteligencj? polsk?

Jerzy Miku?owski Pomorski, Informacja i komunikacja. Poj?cia, wzajemne relacje. (e-book, wydany pierwotnie przez Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, Wroc?aw 1988) Texterbooks.com 2011.

Wznowiona jako e-book monografia wyja?niaj?ca znaczenie dwu podstawowych poj?? z zakresu ludzkiej komunikacji.
Wydana po raz pierwszy w roku 1988 i bardzo szybko wyczerpana ksi??ka, sta?a si? jednym z klasycznych tekstów w polskich badaniach nad mediami i komunikacj? spo?eczn?.
Cz?sto cytowana przez badaczy mediów, ale od wielu lat niedost?pna w sprzeda?y.
Jej wznowienie by?o mo?liwe dzi?ki systemowi e-book.

Spis tre?ci w dziale: Katedra.

http://texterbooks.com/do/product/Humanistyczne/Informacja_i_komunikacja__Pojecia__wzajemne_relacje_Jerzy_Mikulowski_Pomorski_4169;)

Nowa publikacja powsta?a w ramach dzia?alno?ci sieci naukowej Network on Regional Labour Market Monitoring

Christa Larsen, Ruth Hasberg, Alfons Schmid,
Eugenia Atin, Jan Brzozowski (Eds.), Skills Monitoring in European Regions and Localities. State of the Art and Perspectives, Rainer Hampp Verlag, München, 2012.

W monografii m.in. rozdzia?y autorstwa Prof. Aleksandra Surdeja i dr. Jana Brzozowskiego.

Wi?cej informacji (w tym spis tre?ci) w dziale katedra.


Analiza ekonomiczna w polityce publicznej - nowa publikacja pod red. prof. Aleksandra Surdeja

Nak?adem Wydawnictwa Scholar ukaza?a si? praca "Analiza ekonomiczna w polityce publicznej".

Ksi??ka ta stanowi znakomite wprowadzenie do ekonomicznej analizy polityk publicznych. Opisanie skomplikowanych poj?? teorii ekonomicznej w j?zyku debaty publicznej okazuje si? niezwykle trudne. To, co si? przebija, cz??ciej przypomina religi? ni? nauk?. Zebrane w tym tomie teksty umo?liwiaj? g??bsze zrozumienie tego, jak narz?dzia analizy ekonomicznej s? stosowane w politykach publicznych i jakie napotykaj? ograniczenia.

W ksi??ce podj?te zosta?y kwestie szczególnie istotne dla gospodarek obszaru postkomunistycznej transformacji, takie jak prywatyzacja, dzia?alno?? przedsi?biorstw pa?stwowych, regulacje banków i rynków pracy. Publikacja z pewno?ci? b?dzie zauwa?ona i doceniona przez polityków, pracowników administracji publicznej, badaczy i studentów.

Autorzy tomu:
William Baumol, Avinash Dixit, Morris M. Kleiner, Giandomenico Majone, Dennis C. Mueller, John Mueller, Roger G. Noll, Randal C. Picker, Claudio M. Radaelli, Richard Rose, Joseph Schumpeter, Aleksander Surdej, Peter J. Wallison, Stefano Zamagni.
Wi?cej: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2258
http://www.kse.uek.krakow.pl/pliki/asurdejanaliza33.pdf

Prof. Aleksander Surdej powo?any do zespo?u Team Europe

Prof. Aleksander Surdej zosta? cz?onkiem Team Europe - zespo?u, który komentuje sprawy zwi?zane z Uni? Europejsk?, a dzia?a przy przedstawicielstwie UE w Polsce.
Wi?cej informacji na temat Team Europe - www.ec.europa.eu/polska/information/network/team_europe/index_pl.htmWprowadzenie do problematyki globalnych re?imów regulacyjnych, red. A. Surdej, J. Brzozowski, Wydawnictwo Adam Marsza?ek, Toru? 2012, ss. 193.

W ?wiecie silnych powi?za? gospodarczych generowanych przez wymian? towarów, us?ug, przep?ywy ludzi i kapita?u powstaje wiele problemów, które nie mog? by? rozwi?zane przez dzia?ania pojedynczych aktorów prywatnych. Problemy te mo?na zasadnie nazwa? problemami publicznymi, ich rozwi?zanie wymaga stworzenia wspólnych ram koordynacji dzia?a?, a niekiedy nawet form zinstytucjonalizowanej kooperacji pa?stw i aktorów pozarz?dowych. Wspó?cze?nie podstawowymi narz?dziami instytucjonalizacji i tworzenia ram koordynacji s? narz?dzia regulacyjne. Kiedy? silnie zwi?zane z pa?stwem narodowym regulacje coraz cz??ciej maj? wymiar ponadnarodowy (je?li nie wprost globalnego). W polskiej literaturze naukowej wyst?puje silna, mo?na by rzec nadmierna, orientacja na analizowanie europejskiego wymiaru regulacyjnego tak, jakby problemy publiczne, których rozwi?zanie jest niezb?dne dla uczynienia otwarto?ci gospodarczej stabiln? zatrzymywa?y si? na graniach Unii Europejskiej. W pracy tej pokazano, ?e perspektywa globalna pozwala dostrzec zarówno ogólne, jak i specyficzne cechy regulacji unijnych i problemów, których rozwi?zaniu s?u??.

Wyk?ad dr. Maurizio Abbatiego
Systemy zarz?dzania ?rodowiskiem (SGA) a wspieranie rozwoju Green Economy

Zapraszamy na wyk?ad w dniu 9 maja 2012 roku o godz: 15:00 (sala 3, paw. D) w j?zyku angielskim dotycz?cy wp?ywu systemów zarz?dzania ?rodowiskiem na perspektywy rozwoju Green Economy
Dr. Maurizio Abbati jest specjalist? do spraw wspierania ochrony ?rodowiska, konsultantem i project managerem wielu europejskich i w?oskich projektów.
Wyk?ad jest organizowany przez W?oski Instytut Kultury w Krakowie we wspó?pracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Rekrutacja na seminarium mi?dzynarodowe w Ankonie

Katedra Studiów Europejskich UEK we wspó?pracy z Università Politecnica delle Marche organizuje we wrze?niu 2012 seminarium mi?dzynarodowe w Ankonie (W?ochy, region Marche). W ramach seminarium realizowany b?dzie projekt badawczy dla firmy Indesit, po??czony z jednodniow? wizyt? studyjn? w siedzibie firmy w Fabriano. Ponadto w planie wyk?ady na temat gospodarki i kultury regionu Marche. Seminarium jest niepowtarzaln? szans? na zdobycie mi?dzynarodowego do?wiadczenia, ale tak?e okazj? do lepszej integracji studentów specjalno?ci PiKM oraz kadry naukowej.
W rekrutacji na seminarium mog? wzi?? udzia? studenci II roku specjalno?ci Polityka i Komunikacja Mi?dzynarodowa na poziomie licencjackim. Szczegó?owe informacje oraz formularz zg?oszenia w dziale og?oszenia.
http://kse.uek.krakow.pl/index.php?action=ogloszenia&lang=pol
Koordynatorem wyjazdu jest dr Jan Brzozowski (jan.brzozowski@uek.krakow.pl).
Termin rekrutacji: do 10 kwietnia 2012.


Terminy seminariów dyplomowych

Studentów II roku specjalno?ci PiKM (licencjat) prosimy o kontakt z promotorami (zgodnie z zapisami dokonanymi 1 marca br.) w celu ustalenia terminów seminariów dyplomowych w semestrze letnim.

Oferta praktyk dla studentów specjalno?ci PiKM w Urz?dzie Skarbowym

Informujemy, ?e istnieje mo?liwo?? odbycia praktyk studenckich w Drugim Urz?dzie Skarbowym Kraków. Studentów zainteresowanych praktykami prosimy o kontakt z dr Janem Brzozowskim (jan.brzozowski@uek.krakow.pl).

Wywiad z Prof. Aleksandrem Surdejem w miesi?czniku "Pracodawca"
W lutowym numerze miesi?cznika "Pracodawca ukaza? si? wywiad z Prof. Aleksandrem Surdejem. Zamieszczamy pierwsz? stron?:
http://www.kse.uek.krakow.pl/pliki/pracodawcasurdej01.pdf
Wi?cej na stronie czasopisma Federacji Zwi?zków Pracodawców Energetyki Polskiej.

System us?ug opieku?czych we Francji

W najnowszym numerze "Polityki Spo?ecznej" ukaza? si? artyku? autorstwa Prof. UEK dr hab. Aleksandra Surdeja i dr Jana Brzozowskiego, po?wi?cony rozwi?zaniom systemowym w zakresie us?ug opieku?czych dla osób niesamodzielnych we Francji:

A. Surdej, J. Brzozowski, Rozwój systemu us?ug opieku?czych dla osób niesamodzielnych we Francji: implikacje dla Polski, "Polityka Spo?eczna", nr.1/2012, s. 8-13.

Monografia "Twórcze miejsca, twórczy ludzie"


Nak?adem Muzeum Pa?acu w Wilanowie ukaza?a si? ksi??ka "Twórcze miejsca, twórczy ludzie". Redaktorem monografii jest kierownik Katedry Studiów Europejskich, prof. Aleksander Surdej, a autorami rozdzia?ów pracownicy naszej uczelni: Prof. Anna Karwi?ska, Prof. Jerzy Miku?owski Pomorski, Prof. Aleksander Surdej oraz dr Jan Brzozowski.

Ksi??k? mo?na zamówi? pod adresem:
http://sklep.wilanow-palac.pl/tworcze-miejsca-tworczy-ludzie-p-255.html

Dok?adne informacje o ksi??ce (spis tre?ci) w dziale Katedra.

Wieczór filmowy z Ko?em Naukowym Studiów Europejskich

Ko?o Naukowe SE zorganizowa?o pokaz Najlepszego Europejskiego Filmu Roku
2008 pt. "Na kraw?dzi nieba"

Pokaz odby? si? we wtorek 28.02. 2012 o godz. 17, w sal 8, paw.
Sportowy.


Prof. Aleksander Surdej go?ciem programu "Za, a nawet przeciw" w radiowej Trójce

W dniu 25 stycznia 2012 roku Prof. Aleksander Surdej by? go?ciem radiowej Trójki. Audycj? mo?na ods?ucha? na stronie:
http://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/524028,Trzeba-zadbac-o-marke-i-innowacyjnosc


Oferta stypendialna dla Naszych Studentów

The Swedish Institute Baltic Sea Region Program/Visby Program has the pleasure to announce the scholarship call for the academic year 2012/2013 for talented students coming from Belarus, Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Russia and Ukraine for studies and research at universities in Sweden.

Read more at the Swedish Institute website at http://www.studyinsweden.se for detailed information on eligibility, requirements and the application procedure.

The Swedish Institute welcomes applications sent in electronically by using our online electronic application form, available at our website mentioned above. At the http://www.studyinsweden.se website you will be able to read more about the different steps of the process, and the application deadlines taking place on January 31, 2012 for scholarships on the master’s level.

Wywiad z dr. Konradem P?dziwiatrem - wyk?adowc? specjalno?ci Polityka i Komunikacja Mi?dzynarodowa
Szanowni Pa?stwo,
W Dzienniku Polskim, 29 grudnia 2011 roku, ukaza? si? wywiad z dr. Konradem P?dziwiatrem na temat spo?ecznych przyczyn "arabskiej wiosny". Warto wywiad ten przeczyta?.

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/opinie/1200825-zmiana-systemu-zamiast-zmiany-panstwa.html

Leadership niewidzialny - wybitny artysta na UEK

Katedra Studiów Europejskich wraz z W?oskim Instytutem Kultury w Krakowie zaprosi?a na wyk?ad na Uniwersytecie jednego z najwybitniejszych w?oskich muzyków - dyrygenta Massimiliano Caldiego. Relacja z wyk?adu, który mia? miejsce 19 pa?dziernika, ukaza?a si? w listopadowym numerze Kuriera UEK. Artyku? mo?na przeczyta?, klikaj?c na podany link:

http://www.kse.uek.krakow.pl/pliki/caldi1.pdf

W listopadowym Kurierze UEK ukaza?a si? relacja z seminarium mi?dzynarodowego w Ankonie

Relacj? mo?na przeczyta? w pliku: http://www.kse.uek.krakow.pl/pliki/ankona.pdf

Stypendia na Uniwersytecie Tokijskim
Szanowni Pa?stwo,
Informujemy, ?e Uniwersytet Tokijski (UT) zadeklarowa? gotowo?? przyj?cia na nowy pe?ny program studiów paru osób z Polski, zapewniaj?c pe?ne lub cz??ciowe stypendium (istnieje kilka mo?liwo?ci finansowego wsparcia przez UT i japo?skich sponsorów). W zwi?zku z tym, ?e studia b?d? prowadzone wy??cznie w j.angielskim, UT oczekuje od kandydatów bieg?o?ci j?zyka angielskiego na poziomie TOEFL 100 iBT, 600 PBT – akceptowane b?d? równie? certyfikaty IELTS i Cambridge ESOL.
UT rozpocz?? przyjmowa? aplikacje (deadline up?ywa w dniu 6 stycznia). Wi?cej informacji na temat studiów na UT w j?zyku angielskim znajduje si? na stronie http://peak.c.u-tokyo.ac.jp/
Informacja od Ambasady Polski w Japonii.
Kontakt: Tomasz Kuczy?ski Email: Tomasz.Kuczynski@msz.gov.pl
II sekretarz
Wydzia? polityczno-ekonomiczny
Ambasada RP w Tokio
2-13-5 Mita, Meguro-ku, 153-0062 Tokio

Praktyki w Europejskim Banku Centralnym

Informujemy Naszych Studentów o mo?liwo?ci starania si? o sta?e w Europejskim Banku Centralnym.
Polecamy aktualne ogloszenia zamieszczone przez Dzialy:
Accounting: https://gs6.globalsuccessor.com/fe/tpl_ecb01ssl.asp?newms=jj&id=66080&newlang=1
oraz
EU Institutions and Fora Division: https://gs6.globalsuccessor.com/fe/tpl_ecb01ssl.asp?newms=jj&id=65937&newlang=1
Zainteresowani moga znale?? wi?cej informacji na stronie internetowej EBC: http://www.ecb.europa.eu/ecb/jobs/apply/html/index.en.html


Sukces seminarium mi?dzynarodowego z Universita Politecnica delle Marche

Grupa studentów specjalno?ci Polityka i komunikacja mi?dzynarodowa uczestniczy?a w dniach 3-10 wrze?nia 2011 roku w mi?dzynarodowym seminarium studenckim w Ankonie. Artyku? w Kurierze UEK wkrótce.

Seminarium ma charakter cykliczny, a nast?pna edycja odb?dzie si? we wrze?niu 2012 roku.

"Przekle?stwo zasobów" - Prof. Aleksander Surdej w Trójkowej audycji "Za, a nawet przeciw"

- Przychody, jakie spodziewamy si? uzyska? z wydobycia gazu ?upkowego, mog? stworzy? problem, jakim jest ?atwo?? marnotrawienia. Potrzebne s? systemowe rozwi?zania, które nie pozwol? rz?dz?cym roztrwoni? tych ?rodków - prof. Aleksander Surdej.
Ca?o?? audycji mo?na ods?ucha? na stronie:
http://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/441984,Przeklenstwo-zasobow

W?ochy w UE: debata z udzia?em Prof. Federigi Bindi z Uniwersytetu w Rzymie

Spotkanie z dr. Federig? Bindi (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), autork? ksi??ki “Italy and the European Union”. Dyskusja o tym, dlaczego W?ochy nie odgrywaj? w UE roli do jakiej pretenduj?, i jakie z tego mo?na wysnu? wnioski dla Polski, odby?o si? 6 czerwca 2011, w Sali Senackiej Collegium Novum przy ulicy Go??biej 24 w Krakowie. W dyskusji udzia? wezm? m.in. prof. Aleksander Surdej i dr Artur Wo?ek.

http://www.brookings.edu/press/Books/2011/italyandtheeuropeanunion.aspx

Spotkanie zorganizowa? O?rodek My?li Politycznej oraz Wydzia? Studiów Mi?dzynarodowych i Politycznych UJ.

Przebieg dyskusji mo?na obejrze? i ods?ucha? na:
http://www.youtube.com/watch?v=EpFM_SFWDnY/


Raport ko?cowy z projektu badawczego

Informujemy, ?e dost?pny jest raport ko?cowy z mi?dzynarodowego projektu badawczego "Labour Market Measures for Reducing Illegal Employment in Private Households of the Elderly".

Raport pt. "Creating Formal Employment Relationships in the Domestic Services Sector: Successful Strategies" dost?pny jest pod poni?szym linkiem:

http://www.kse.uek.krakow.pl/pliki/domservbrochureapril2011.pdf


Wyk?ad go?cia z Uniwersytetu w Ankonie
Go?cinny wyk?ad Prof. Marco Cucculelli z Uniwersytetu w Ankonie zatytu?owany:
"Entrepreneurs Risk Attitude, New Product Introduction, and Firm Growth: Evidence from Italian Manufacturing Firms"
Wyk?ad odby? si? w poniedzia?ek, 23 maja 2011 roku o godz: 17:20 w Nowej Auli.

Wyst?pienie Prof. Surdeja podczas Kongresu „Polska – Wielki Projekt”

Prof. Aleksander Surdej wyg?osi? referat "Mikroekonomiczne podstawy dobrobytu: rola pa?stwa we wspomaganiu przedsi?biorczo?ci" podczas Kongresu „Polska – Wielki Projekt”, organizowanego w Warszawie (4-5 maja) przez Instytut Sobieskiego.
Zapis filmowy panelu:
http://www.popler.tv/SobieskiTV#21963


Prof.Aleksander Surdej w Seul National University

Na zaproszenie EU Centre, Seoul National University (SNU)oraz EU Centre, Pusan National University (PNU)Prof. Aleksander Surdej przebywa? w dniach 25-26 lutego 2011 roku w Seulu i w Busan (Pusan), gdzie wyg?osi? wyk?ad na temat: “Is Common currency a necessary component of Regional integration. Single Currency and European Integration: Assumptions and Consequences”

Go?? z Nowej Zelandii

Na zaproszenie KSE w dniach 12-14 stycznia 2011 roku w Naszej Uczelni go?ci? Prof. Alexander Maxwell z Victoria University of Wellington w Nowej Zelandii.
Prof. Maxwell wyg?osi? 3 odczyty:
Wednesday, 12 January 2011
11:20 – Lecture: Maori-European Encounters room C, paw. C;
Thursday, 13 January 2011
11:20 –Seminar: Getting A Research Scholarship at an English Speaking University, room 5, Ksi??ówka
Friday, 14 January 2011
11:20-13:05 Seminar on Sociolinguistics, room 5, paw. D
Wi?cej informacji o Prof. Maxwellu na stronie:http://www.victoria.ac.nz/hppi/staff/alexander-maxwell.aspx

Prof. A. Surdej w jury konkursu: "Polskie wyzwania"

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e prof. Aleksander Surdej zosta? powo?any przez Prezydenta RP do jury konkursu „Polskie wyzwania: pa?stwo - to?samo?? – rozwój”
na najlepsz? prac? doktorsk?. Rozstrzygni?cie konkursu w pierwszym kwartale 2011 roku.

Dr Jan Brzozowski przedstawia Komisji Senatu RP rekomendacje dotycz?ce kierunku reformy systemu opieki nad lud?mi starymi

Na zaproszenie Senatu RP 15 grudnia 2010 roku dr Jan Brzozowski przedstawi? wnioski z prowadzonego w KSE projektu badawczego na temat systemów Elderly Care w Europie Zachodniej.

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e ukaza?a si? monografia pod redakcj? naukow? prof. Jerzego Miku?owskiego Pomorskiego pt. "?wiat si? dzieli, ?wiat si? ??czy. Ze studiów nad fragmentaryzacj? i rekompozycj?", seria Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr. 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010.

wi?cej informacji o publikacji w dziale "katedra"

Nowe publikacje pracowników KSE


Ukaza?y si? 3 nowe publikacje ksi??kowe, w tym monografia autorstwa prof. dr hab. Aleksandra Surdeja (kierownika Katedry Studiów Europejskich) i dr Krzysztofa Wacha (Katedra Przedsi?biorczo?ci i Innowacji UEK) pt. Przedsi?biorstwa rodzinne wobec wyzwa? sukcesji.

Dok?adnie informacje w dziale Katedra:
http://www.kse.uek.krakow.pl/index.php?action=katedra&lang=pol

Projekt: Pro-Parti - Promoting Part Time Study Programmes in Higher Education

Informujemy, ?e od sierpnia 2009 roku do lipca 2011 roku w KSE realizowany jest projekt europejski "Promoting Part-Time Study Programmes in HE".

Strona projektu:
http://www.3s.co.at/proparti/